Thursday, February 14, 2013

MASALAH SEMASA MEJALANKAN KERJA-KERJA PENTADBIRAN SEKOLAH
Pentadbiran dan pengurusan di sekolah adalah berkait dengan bidang kepemimpinan. Guru besar adalah orang yang memainkan peranan penting dalam melaksanakan tugas dalam bidang pentadbiran di sekolah. Guru besar adalah pentadbir, pengurus dan yang lebih besar di situ adalah seorang pemimpin. Sebagai seorang pentadbir yang melibatkan diri dalam pentadbiran pendidikan, maka ia perlu kepada proses kerjasama di antara dua orang atau lebih yang berasaskan kepada rasional yang tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pentadbiran secara amnya tertumpu kepada hal-hal yang sebahagian besar berhubung dengan pembahagian kerja dan penyelarasan perhubungan untuk melahirkan kecekapan dalam organisasi. Konsep sesebuah pentadbiran, tidak akan lari daripada aspek kesepakatan. Tanpa melibatkan proses kerjasama, maka pentadbiran dalam erti kata sebenar tidak akan berlaku di sekolah.

          Namun, sebagai orang bertanggungjawab sebagai pentadbir dan pengurus di sebuah organisasi sekolah pastinya mempunyai cabarannya dan berhadapan dengan pelbagai masalah semasa menjalankan kerja-kerja pentadbiran di sekolah. Masalah yng dihadapi biasanya meliputi banyak aspek dan faktor dibawahnya. Sebagai seorang pentadbir, dia perlu tahu semua perkara yang yang berlaku di sekolah dan bertanggungjawab untuk semua hal yang berlaku. Masalah yang biasa dihadapi oleh golongan pentadbir termasuklah disiplin guru yang berada dibawahnya, masalah keselamatan, perjalanan kewangan sekolah, kemudahan dan infrastruktur, PIBG dan lain-lain lagi.

          
Masalah yang melibatkan guru biasanya adalah masalah seperti guru yang datang lewat ke sekolah atau enggan dan lambat masuk ke kelas untuk memulakan pengajaran. Walaupun telah beberapa kali ditegur oleh guru besar dan pihak pentadbir, masalah tersebut tetap berulang. Ia menjadi cabaran kepada guru besar dan pihak pentadbir untuk melaksanakan pentadbiran dengan melibatkan sekumpulan pekerja di bawahnya dengan cara yang disenangi.

          Daripada aspek keselamatan, ada sesetengah sekolah yang mengalami masalah histeria dalam kalangan murid dan sekolah akan berhadapan dengan masalah keselamatan yang kritikal. Ini disebabkan oleh ada dalam kalangan murid yang diserang histeria yang berada dalam keadaan separa sedar bertindak luar jangka. Lebih menakutkan, mereka yang mengalami histeria cuba untuk mencederakan diri seperti memecahkan cermin tingkap, mengamuk dan ada juga yang cuba untuk terjun dari bangunan tinggi. Rentetan itu, golongan pentadbir perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselematan muridnya selagi murid tersebut berada dalam kawasan sekolah.

          Masalah seterusnya adalah melibatkan faktor kewangan, kadangkala kemasukan wang yang sepatutnya diterima daripada kerajaan lambat masuk ke akaun sekolah dan menyebabkan sekolah mempunyai sumber kewangan yang terhad. Misalnya peruntukan bantuan kewangan perkapita bagi mata pelajaran. Kelewatan ini amat menyukarkan pihak sekolah terutamanya apabila sekolah menghantar wakil murid untuk menyertai pertandingan luar sekolah seperti di peringkat zon, daerah atau negeri. Pihak sekolah terpaksa menggunakan sumber wang yang terhad dan terpaksa menggunakan kewangan daripada pihak PIBG. Lebih meruncingkan apabila, pihak PIBG juga tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi. Justeru, tanpa sumber kewangan yang baik dan mencukupi, adalah amat sukar untuk melaksanakan dan terlibat dalam pelbagai aktiviti seperti yang disarankan.

          Masalah seterusnya adalah aspek intrastruktur pula, di Malaysia ini, masih banyak sekolah yang berhadapan dengan masalah kekurangan bilik darjah tertutamanya sekolah-sekolah yang telah lama dibina. Dengan pertambahan bilangan murid dari setahun ke setahun, menyebabkan bilangan murid di dalam sesebuah kelas semakin padat dan amat sukar untuk menghasilkan suasana pembelajaran yang kondusif. Lantas, ada kelas yang akan ditempatkan secara kekal di perpustakaan, makmal sains, makmal bahasa dan bilik-bilik lain di sekolah. Ia secara tidak langsung telah menafikan fungsi utama bilik-bilik khas tersebut. Masalah seperti ini lah yang menjadi cabaran kepada para pentadbir sekolah untuk menyediakan satu kemudahan dan infrastuktur yang sesuai dan mencukupi untuk pihak sekolah.

          Masalah yang dihadapi oleh golongan pentadbiran sekolah kadang kala turut melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). PIBG adalah organ penting kepada sesebuah sekolah yang berperanan sebagai rakan kongsi sekolah dalam menyelesaikan masalah, birokrasi dan pelbagai isu yang timbul. Badan ini juga bertindak sebagai wadah, forum, dan khidmat bakti untuk kemajuan serta pembanguan murid dan sekolah. Ini turut melibatkan sistem pentadbiran dan pengurusan sekolah, akademik, disiplin, sistem pemantauan dan penilaian. Namun masalah akan timbul apabila berlaku perbezaan pendapat di antara PIBG dan pihak pentadbir sekolah. PIBG dan sekolah itu sendiri mempunyai perancangan yang berbeza dan inginkan yang terbaik untuk kemajuan sekolah. Menjadi masalah dan timbul kekangan kepada pihak pentadbir sekolah untuk memenuhi semua permintaan PIBG apabila PIBG itu sendiri kurang faham tentang keadaan sekolah yang dinaunginya. Ada sesetengah sekolah yang PIBG tidak member kerjasama yang baik kepada sekolah sebaliknya membantah keputusan guru besar dan kadangkala mendesak pihak sekolah untuk menjalankan sesuatu program atau apa yang telah dirancang PIBG.

          Kesimpulanya, penentu kepada kejayaan pentadbiran sekolah bukan hanya berlandaskan teori sahaja, tetapi kesemuanya berasaskan kepada kebijaksanaan guru besar itu sendiri dan peka dengan keadaan sekelilingnya. Mencari punca masalah dan menyelesaikan berasaskan kepada punca-punca yang dikenalpasti adalah penting. Sebagai sorang guru besar, sudah semestinya mahu menjadi seorang pemimpin yang berkesan. Seorang guru besar yang berkesan akan melahirkan guru, sekolah, dan murid yang berkesan. Guru besar adalah teras kepada pengurusan pendidikan di sekolah. Jika guru besar suudah tidak mempunyai kreadibiliti dan karisma yang tinggi, maka suasana sekolah akan turut pincang. Sekolah adalah merupakan ‘duta wawasan’ yang merupakan sebuah negara kecil yang perlu segala-galanya. Pemimpin dan pengikut hendaklah sentiasa taat mentaati dan menghargai di antara satu sama lain. Dengan wujudnya sifat kepipinan yang berkesan maka pengurusan dan petadbiran di sekolah akan tercapai seperti yang diharapkan oleh setiap masyarakat dan kerajaan.KEPEMIMPINAN GURU BESAR DALAM ORGANISASI SEKOLAHGuru besar merupakan orang yang terutama di peringkat sekolah untuk menyokong dan memastikan kejayaan pelaksanaan teras yang berkaitan di peringkat sekolah. Kualiti kepimpinan yang tinggi adalah sangat diperlukan untuk mengurus dan mentadbir sekolah bagi melahirkan generasi berkualiti. Guru besar haruslah berpandangan jauh, proaktif dan berani melakukan perubahan demi kepentingan dan masa depan pelajar mengikut perkembangan dan kesesuaian zaman, dan seterusnya membimbing dan berusaha untuk melonjakkan pencapaianan sekolahnya ke peringkat yang lebih cemerlang. Dalam kajian yang dijalankan oleh Fiedler, beliau merumuskan keberkesanan kepemimpinan tertakluk kepada kesepadanan di antara dua variable iaitu gaya kepimpinan dan tahap sokongan persekitaran. Tingkahlaku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan ataupun perhubungan antara manusia dan diperjelaskan dalam tiga dimensi kritikal iaitu,hubungan pemimpin-ahli, struktur tugasan, dan kedudukan kuasa.

Selain itu, guru besar perlu menjaga hubungan pemimpin-ahli yang baik bagi memperolehi kerjasama yang erat daripada guru-guru dan seluruh warga sekolah. Apabila hubungan guru besar dan guru berada dalam keadaan baik, guru akan berasa lebih mudah untuk menjalankan tugas dan meningkatkan motivasi guru untuk mengajar murid-murid. Guru juga akan berusaha untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif di dalam kelas. Seterusnya, murid-murid juga akan berasa seronok untuk belajar di dalam kelas yang kondusif bersama guru yang bersemangat dan inovatif. Mengikut kajian Arfah (1994) ke atas 85 orang guru dan 5 orang guru besar sekolah rendah di Kedah didapati faktor-faktor motivasi yang tinggi dikalangan guru ialah kesefahaman dengan guru besar, sokongan dari guru besar, persekitaran kerja yang sihat dan hubungan baik dengan rakan sekerja. Oleh itu, hubungan interpersonal dengan guru besar dan rakan sejawat merupakan faktor motivasi yang tinggi di kalangan para guru. Guru besar dan pengetua perlu sedar bahawa merekalah yang menentukan budaya persekitaran dan kecemerlangan sekolah. Jika seseorang pemimpin diterima ahli, pemimpin akan berasa dirinya dihormati dan diinspirasikan untuk memimpin ahli ke tahap lebih berkesan.

 Dalam penentuan keberkesanan dan kejayaan sesebuah sekolah, kepimpinan guru besarlah yang selalu dijadikan fokus utama oleh masyarakat. Kita tidak dapat melarikan diri daripada hakikat bahawa ibubapa menaruhkan kepercayaan yang tinggi kepada sesebuah sekolah jika mereka mempunyai kepercayaan yang tinggi pada kepimpinan guru besar. Selain itu, guru besar juga perlu merancang dengan teliti struktur tugasan dalam organisasi di sekolah. Selain daripada menjaga hubungan pemimpin-ahli yang baik, guru besar juga perlu menumpukan kepada aspek-aspek berkaitan dengan struktur tugasan seperti penyusunan serta pembahagian tugas, penekanan terhadap pencapaian matlamat sekolah, menghayati dan mengamalkan peraturan-peraturan atau arahan yang ditetapkan, penghasilan berkualiti dan budaya kerja cemerlang. Ini bersesuaian dengan Hussien (1997) yang berpandangan untuk menjadi guru besar yang mempunyai kepimpinan yang berkesan perlulah menyatakan matlamat sekolah dengan jelas kepada semua guru, staf sokongan, ibu bapa, masyarakat serta pelajar yang mempunyai kepentingan bersama. Sebagai pemimpin, guru besar perlu memastikan segala pembahagian tugasan dilakukan secara adil dan saksama tanpa ada rasa ketidakpuasan hati dari mana-mana pihak. Guru besar perlu memahami masalah yang dihadapi oleh guru-guru mereka dan perlu memikirkan cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan berhemah.

Seterusnya ialah kedudukan kuasa yang ada pada seorang guru besar atau pengetua. Seorang guru besar mempunyai kuasa rasmi yang kuat untuk melantik, mendisiplin, menukar, dan menentukan naik pangkat seseorang guru. Disini menunjukkan, situasi menyokong proses kepimpinan. Kedudukan kuasa yang ada pada seseorang guru besar telah membantunya untuk meneruskan proses kepimpinan di sesebuah sekolah. Guru besar perlu bijak menggunakan kedudukan kuasa yang ada untuk mengawal guru-guru dengan baik dan seterusnya mewujudkan situasi kepemimpinan yang menyenangkan dalam organisasi di sekolah.


KEBENARAN GURU DG41 HINGGA DG48 BERPOLITIK SEJAJAR DENGAN KEPIMPINAN GURU
Senario guru berpolitik bukanlah sesuatu yang baru atau luar biasa dalam sejarah politik di Malaysia.Guru dan politik adalah dua perkara yang sering diperkatakan sejak zaman sebelum merdeka lagi. Sebagai golongan cerdik pandai pada zaman itu, mereka adalah barisan hadapan yang mempelopori bukan sahaja membangkitkan gerakan politik nasionalisme tetapi juga menjadi pejuang kepada isu-isu bahasa, budaya, ekonomi dan dasar pelajaran. Kelompok ini menjadi kelompok terpenting dalam menentukan hala tuju sesebuah parti politik dalam  negara. Perubahan senario landskap parti mulai berlaku apabila kebanyakan parti politik mula mengubah arah dengan mengutamakan kemasukan golongan selain daripada guru seperti ahli korporat dan profesional berdasarkan kekuatan dari segi wang ringgit yang dianggap sebagai jaminan kepada kekuatan parti sekali gus menarik pengaruh parti. Lalu kelompok guru dikesampingkan daripada arena politik dan hanya dibenarkan menjadi ahli biasa parti sahaja walaupun mereka mempunyai kapasiti intelektual dan pengaruh tulen terhadap masyarakat. Perkembangan yang semakin pesat dalam sektor pendidikan telah menyebabakan kerajaan membuat keputusan untuk menyekat semua kakitangan kumpulan A termasuk guru bergiat aktif dalam mana-mana parti politik.  Setelah 17 tahun kemudian, mengikut pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 2010 bertarikh 30 julai 2010 dan berkuatkuasa 1 ogos 2010, kerajaan telah  bersetuju untuk membenarkan guru-guru berijazah DG41 hingga DG48 kembali berpolitik. Bagi tujuan itu, kerajaan telah meminda peraturan 21 peraturan Awan (kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang sebelum ini hanya membenarkan pegawai dalam kumpulan sokongan sahaja menyertai parti politik dengan kebenaran bertulis Ketua Setiausaha Kementerian. Walau bagaimanapun, kebenaran ini tidak terbuka kepada pegawai-pegawai gred berkenaan yang memegang jawatan pentadbiran di mana-mana institusi pendidikan.


          Keputusan membenarkan guru kembali aktif berpolitik ini telah menimbulkan pelbagai pandangan serta reaksi baik dari aspek postitif dan negatif daripada banyak pihak. Persoalan mulai timbul apabila ada pihak yang mempertikaikan adakah kebenaran tersebut sejajar dengan kepimpinan guru di sekolah.
          Keterbukaan yang telah ditunjukkan oleh pihak kerajaan dalam membenarkan guru-guru-guru siswazah di Malaysia berpolitik dilihat sebagai satu lagi keterbukaan oleh pihak kerajaan dalam membawa perubahan landskap politik di negara kita. Kebenaran ini merupakan satu lagi bonus yang diberi kepada golongan pendidik untuk berkhidmat kepada rakyat dan menyuarakan hasrat serta pandangan dalam saluran politik. Menurut presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat, Mohamed Arsad, pembabitan guru siswazah dijangka mengubah senario politik negara kerana kalangan guru merupakan kelompok manusia yang sentiasa berkhidmat dan menyumbang bakti secara ikhlas dan terarah untuk tujuan kebaikan. Ia merupakan satu peluang terbaik kepada kelompok ini untuk mengambil bahagian dan melontarkan idea bernas sesuatu dasar kerajaan untuk kebaikan agama, rakyat dan negara. Seperti yang diketahui, golongan guru adalah golongan yang paling hampir dengan masyarakat. Mereka yang berjawatan guru dihormati dan dipnadang tinggi oleh masyarakat. Sesuatu yang menarik adalah keupayaan mereka mempengaruhi masyarakat walaupun mereka tidak berduit kencang. Kuasa rujuk yang dimiliki oleh mereka sukar digugat oleh kelompok lain termasuk kelompok korporat. Semuanya kerana mereka bergelar guru. Justeru peluang ini dilihat amat baik untuk mengumpul maklumat dari peringkat akar umbi ke peringkat tertinggi dengan guru sebagai medium saluran.


          Kebenaran berpolitik yang diberi kepada guru juga dapat memberikan impak positif dan mampu memberikan sumbangan kepada pembangunanan masyarakat. Golongan guru adalah golongan yang dianggap elit dan berpendidikan. Golongan guru diharapkan boleh memimpin dan pada masa yang sama membentuk modal insan untuk melahirkan para cendekiawan sejajar dengan kemahiran kepimpinan yang di miliki guru. Jika dahulu, peranan guru memperjuangkan kemerdekaan tetapi kini guru perlu mengisi kemerdekaan dengan membentuk modal insan. Atas dasar inilah, dapat dilihat kebenaran guru berpolitk sejajar dengan kepimpinan di sekolah kerana terdapat ruang untuk para guru menyumbang bakti selain menyambung kepercayaan kepada guru yang ditunjukkan pada masa dahulu. Suara guru dalam iklim politik negara sangat memberikan diperlukan kerana mereka sangat diterima oleh masyarakat dan langkah itu sebenarnya memberkan kesan positif kepada negara selain bakal melahirkan politik kepimpinan dan pemimpin yang berkaliber serta berintegriti dan disegani. Dari segi sejarah juga turut membuktikan bahawa guru mempunyai daya kepemimpinan dalam hiraki politik serta berperanan penting dalam menggerakkan nasionalisme ketika itu. Daya kepimpinan intelektual yang dimiliki golongan guru ini telah menjadi kekuatan yang didambakan parti politik untuk membawa keseimbangan kepada corak kepimpinan parti yang selama ini mengamalkan corak kuasa atau insitu semata-mata.


          Namun, kerisauan dan dan kegusaran timbul disebalik kebenaran berpolitik ini iaitu dikhuatiri golongan guru akan lupa pada tanggungjawab sebenar mereka dalam profesion keguruan. Tanggungjawab mengajar kepada  murid-murid di sekolah mereka akan diabaikan semata-mata menyibukkan diri dalam politik malahan akan menarik murid-murid untuk menyokong ideologi kepartian yang dibawa oleh mereka di sekolah. Kegusaran masyarakat yang sebenarnya adalah bimbang para guru akan memanipulasikan tugas dan guru akan menghabiskan masa dengan berpolitik, menggunakan ruang kelas sebagai medan menitipkan ideology politik, menggunakan sekolah sebagai kebuk politik dan seumpamanya. Lantaran itu, dibimbangi matlamat pembelajaran yang sepatutnya diterima oleh murid tidak kesampaian. Walhal, bayangan negatif ini boleh diatasi. Insan guru pastinya adalah insane yang dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk, yang hitam dan yang putih. Apa yang pasti jika jumlah 140,000 guru diambil kira, sebenarnya hanya 20 peratus sahaja yang akan terlibat sebagai kelompok aktif politik manakala selebihnya akan menjalani peranan sebagai seorang pendidik seperti biasa. Justeru itu, kita perlu yakin  akan kemampuan dan keupayaan warga guru untuk bergerak aktif dalam politik.


          Ada juga pihak yang berpendapat, guru tidak sesuai dibenarkan berpolitik kerna ia dikhuatiri boleh memecahbelahkan warga pendidik di sekolah. Sesetengah guru mungkin akan begitu taksub dengan parti yang dianggotai dan disokongnya sehingga wujud sikap berpuak sekali gus menjejaskan cara kerja dan keharmonian di tempat kerja dan lebih ditakuti akan menjejaskan murid-murid yang menjadi klien kepada para guru. Dalam pemilihan jawatan dalam organisasi di sekolah contohnya, dikhuatiri berlaku lobi melobi. Yang mempunyai kelebihan tertentu pasti menggunakan jawatan politiknya untuk menarik penyokong. Perkara sebegini adalah tidak sihat dan pastinya menimbulkan kekecewaan kepada guru lain sehingga boleh menyebabkan bermasam muka. Ada pula, guru mungkin menggunakan pengaruhnya dalam politik sehingga tidak mengendahkan matlmat sekolah serta tidak menghormati golongan pentadbir di sekolah. Mereka beranggapan sudah terlalu berkuasa dan berlesen besar sehingga sukar dikawal oleh majikan. Dalam masalah ini, perlu lah diingat bahawa kebenaran guru berpolitik ini adalah berlandaskan kepada peraturan-peraturan yang telah digariskan dimana seorang guru itu perlu mematuhi garis panduan berpolitik yang telah dikuatkuasakan dan perlu diambil tindakan sekiranya melakukan kesalahan dan mengingkari perjanjian tentang tugas hakiki sebagai guru. Para guru juga telah diberi peringatan bahawa haruslah bersikap profesional sekiranya ingin terlibat aktif dalam politik iaitu dengan menumpukan kepada tugas hakiki iaitu mendidik dan menjadikan politik sebagai tugas sampingan. Para guru juga diingatkan untuk meninggalkan buku politik diluar pagar sekolah tatkala melangkah ke kewasan sekolah. Sekolah adalah tempat untuk guru menjalankan tugas dan amanah rakyat serta mestilah bersifat neutral untuk kepentingan nusa dan bangsa.


          Kesimpulannya, kebebaran berpolitik dalam kalangan guru siswazah adalah sejajar dengan kepimpinan guru dan relevan dijalankan sekiranya guru tersebut mampu bersikap profesional dan adil serta turut diberikan sokongan secara positif daripada pihak kerajaan. platform politik ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang bermakna kepada perkembangan dan kemajuan pendidikan negara khususnya dan persada politik amnya untuk meramaikan kelompok profesional ke arah menyediakan pendidikan yang lebih berkualiti demi melahirkan modal insan yang memiliki akhlak terpuji. Mutakhir ini, masih ada lagi warga pendidik yang menerima kesan daripada langkah berpolitik yang diambil apabila ditukarkan ke sekolah lain terutamanya ke sekolah pedalaman tanpa mengikut prosedur yang betul dan bukan atas keperluan perkhidmatan sebaliknya kerana dendam dan tekanan politik akibat daripada tidak memihak kepada parti politik yang sedang memerintah kerajaan. Justeru untuk melestarikan dasar ini memerlukan jalinan kerjasama yang adil, saksama dan samarata daripada pihak kerajaan dan guru itu sendiri. Semuanya harus lah berbalik kepada tugas dan tanggungjawab hakiki seorang guru iaitu mendidik murid untuk menjadi warga yang berjasa kepada agama, negara dan keluarga serta pada masa yang sama menjadi pemimpin yang berkaliber, berintegriti, dihormati dan disegani kepada masyarakat. Dalam hal ini, warga guru perlu akur dan faham akan diri mereka yang sebenar iaitu sebagai penjawat awam. Para guru perlu jelas dam faham peranan sebagi pendidik dan ahli politik. Maknanya di sini, sebaik sahaja guru melangkah kaki ke dalam kawasan sekolah, maka buku politik perlulah ditutup dan fokus kembali kepada pengajaran dan pembelajaran. Maknanya juga, guru yang terbabit perlu mempunyai keupayaan menjalankan dua tugas dan tanggungjawab dalam kerangka masa, tempat, dan matlamat, yang berbeza. Satu untuk mendidik dan melahirkan generasi Malaysia yang berjaya dalam hidup dan kedua adalah untuk berbakti kepada rakyat melalui mekanisme politik.


KONSEP ASAS KEPEMIMPINAN GURU


Dalam menuju ke arah matlamat Negara maju, Masyarakat kini mulai sedar bahawa kemajuan  Negara baik dari segi pembangunan sosial, politik dan agama amat bergantung kepada kecekapan dan keberkesanan sistem pendidikan Negara. Perkembangan pendidikan yang menyeluruh dan pesat pula memerlukan pemimpin dan penampilan ciri-ciri kepemimpinan yang berkesan ke arah pencapaian aspirasi Negara.
          Pada amnya, kepemimpinan adalah satu proses yang melibatkan keupayaan dan kekuatan menyakinkan orang lain. Kepemimpinan adalah satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan. Kepemimpinan akan saling berkaitan dengan pemimpin.  Bagi mengekalkan kepemimpinan orang lain terhadap guru, seseorang guru perlulah sentiasa meningkatkan kebolehannya dalam bidang yang dipertanggungjawabkan. Dengan itu, perlaksanaan tugasan melalui kepemimpinan guru memerlukan kriteria-kriteria seperti keperibadian yang perlu disemai dan dapat melahirkan rasa hormat, personaliti yang perlu diperkembangkan, kedudukan yang perlu dihormati dan kebolehan yang mewujudkan kepercayaan dan amanah.
          Justeru itu, banyak yang perlu dihuraikan dan difahami daripada konsep kepemimpinan ini kerana konsep kepemimpinan guru itu sendiri adalah amat rumit.
          Jika dilihat dalam konteks guru di sekolah dan peranan hakiki seorang guru untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan, seorang guru itu haruslah mempunyai kepimpinan dalam bilik darjah. Kepimpinan dalam bilik darjah merupakan satu set kemahiran di mana guru menggunakan kepimpinannya untuk mengurus dirinya sendiri dan berkomunikasi dengan yang lain. Kepimpinan guru dalam bilik darjah memerlukan tanggungjawab guru untuk mewujudkan suasana iklim bilik darjah yang kondusif untuk menyampaikan proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan kepada murid.  Bagi mewujudkan budaya bilik darjah yang efektif, guru-guru perlu mampu membangkitkan minat murid untuk sentiasa seronok, ceria dan tidak mempunyai tekanan dalam menuntut ilmu. Corak dan suasana interaksi ini lazimnya boleh dicapai dengan mengambilkira tiga faktor yang mempengaruhi bilik darjah iaitu faktor fizikal, faktor sosial dan faktor emosi. Selain itu, cara penyampaian dan stail kepimpinan guru dalam bilik darjah merupakan aspek utama bagi menghasilkan iklim pembelajaran yang berkesan. Perkara ini termasuklah suara guru yang sesuai, lantang dan jelas menyampaikan pengajaran. Di samping itu, sikap positif dan berekspektasi tinggi yang dipaparkan oleh seorang guru akan membawa kepada kecemerlangan murid. Cara kepimpinan guru yang demokratik yang menekankan kerjasama, berinisiatif dan penggunaan pujian juga mampu membimbing murid ke arah nilai positf. Contoh Kepemimpinan guru dapat dilihat melalui keadaan seperti ketika suasana kelas sedang bising, dan apabila guru mengangkat tangan semua murid yang bising dalam kelas menjadi senyap dan kembali fokus kepada pengajaran guru.
          Kepemimpinan seorang guru turut dipandang dalam sudut pandangan islam. Menurut perspektif islam, kepimpinan adalah amanah yang wajib ditunaikan. Pemimpin pula ialah orang memandu dan mengajak orang lain ke arah kebahagiaan, mendapat kredhaan Allah, membuat segala suruhanNYa dan meninggalkan segala laranganNya. Seorang pemimpin seharusnya beriman kepada Tuhan dan mempunyai kepercayaan dan kepatuhan kepada agama. Tidak kiralah sama ada guru tersebut beragama Islam, Kristian, Hindu ataupun Buddha, kepercayaan ini penting bagi memastikan mereka mempunyai pegangan dan dasar kepercayaan yang utuh. Bertitik tolak kepada kepercayaan kepada agama ini lah akan mencernakan peribadi terpuji selaras dengan tuntutan agama.  Manakala konsep etika dan amalan keagamaan seharusnya member kekuatan jatidiri kepada para guru yakni pemimpin di dalam memimpin sesebuah organisasi terutamanya memacu kecemerlangan pendidikan di sekolah. Dalam merealisasikan dan melahirkan guru yang mempunyai kepimpinan berwibawa seperti yang dianjurkan, beberapa peranan penting harus lah dimainkan oleh seseorang pendidik.peranan paling utama yang perlu ditonjolkan adalah menjadi role model kepada setiap murid di sekolah. Guru haruslah berupaya dan berkemampuan untuk memberikan contoh tauladan terbaik, contoh apabila berhadapan dengan seorang murid yang bermasalah disiplin, nasihat dan langkah penyelesaian yang diberikan mestilah sesuai dan bertetapan dengan ciri sikap dan perilaku serta akhlak guru itu sendiri. Seorang guru yang baik mesti mampu untuk merubah murid menjadi baik dan begitulah sebalikya.
          Kepemimpinan juga adalah satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan. Ini bermaksud, kepemimpinan juga merupakan keupayaan untuk mempengaruhi ahl-ahli kumpulan untuk mencapai sesuatu matlamat dan untuk mempengaruhi sistem kepercayaan, tindakan dan nilai ahli-ahli dalam kumpuannya.konsep asas kepemimpinan yang seterusnya adalah merujuk kepada kepimpinan diantara pemimpin dengan pengikut. Walaupun pemimpin mempunyai kuasa tetapi kekuatan pengaruh lebih bergantung kepada pujukan daripada paksaan. Proses ini selalunya melibatkan pertalian pengaruh yang bersifat dua arah dan tujuan utama ialah untuk mencapai matlamat bersama. Jadi kepimpinan bukan hanya tanggungjawab pemimpin, tetapi memerlukan usaha daripada pengikut-pengikutnya.
          Dalam konsep kepimpinan guru dan budaya sekolah, guru merupakan pemimpin yang berperanan sebagai agen perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah melibatkan perubahan ke atas sekolah dan pengajaran dalam bilik darjah. Guru juga adalah individu yang menggariskan hala tuju dan membentuk murid ke arah merealisasikannya dengan nilai-nilai kepimpinan yang positif. Guru sebagai pengajar perlu berusaha untuk memahamkan murid berkaitan konsep dengan mudah, sistematik, seronok dan bermakna. Di samping itu, guru turut sama berperanan sebagai individu yang menjadi jambatan rujukan pengetahuan dan maklumat para murid. Justeru, guru perlulah menunjakkan kepimpinannya dengan sentiasa bersedia dan boleh menyesuaikan diri dengan keadaan iaitu mempamerkan corak atau gelagat kepimpinan yang sesuai. Contohnya, dalam zaman globalisasi pendidikan yang mencabar ini, rata-rata murid terlebih dahulu terdedah dan mahir dalam penggunaan TMK. Maka, sebagai guru, kita perlu lah mengambil langkah yang lebih besar untuk mempelajari kemahiran TMK dan berada seiring dengan perkembangan budaya dan persekitaran murid.
          Kecemerlangan sesebuah sekolah bergantung kepada pendekatan dan kesungguhan guru-guru di sekolah bekerjasama dalam mendukung hasrat misi dan visi sekolah. Kerjasama dalam kalangan guru bukan sahaja menyerlahkan profesionalisme keguruan malah turut menjulang kepimpinan guru. Seorang guru yang berkarisma dalam memimpin sesuatu organisasi juga berupaya untuk memupuk nilai kepimpinan dalam diri rakan sejawatanya dan seterusnya mewujudkan suasana yang fleksibel untuk sebarang bentuk kerjasamaantara mereka. Sekolah yang berjaya dan berkesanbiasanya dibantu oleh penglibatan aktif guru-guru dalam tugas berkumpulan dan lazimnya wujud kerjasama harmoni dalam kalangan komuniti tersebut. Contoh yang boleh dikaitkan dengan daya kepimpinan sesame guru ini adalah seperti keupayaan seseorang guru untuk bekerjasama, berinteraksi serta mendorong rakan sejawatanya dengan menggunakan kuasa pujukan daripada paksaan untuk mencapai matlamat sesebuah aktiviti yang telah dirancangkan.
          Konsep kepemimpinan guru ini juga turut meliputi ruang lingkup yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat umum. Guru yang mengamalkan kepimpinan yang berkesan dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak sekolah. Ahli masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah golongan ibu bapa yang menjadi tulang belakang kepada kehidupan sosial murid. Guru yang berwibawa memiliki keupayaan untuk melibatkan ibu bapa dalam proses memberikan pendidikan formal kepada anak-anak mereka. Hubungan ibu bapa dan guru yang tidak hanya terbatas di atas meja mesyuarat PIBG akan membuka ruang kolaborasi yang lebih dinamik serta mengikis kebimbangan ibu bapa terhadap kreadibiliti guru dalam aspek pembentukan disiplin dan jati diri anak mereka. Kepemimpinan guru yang berkesan juga mengurangkan beban individu kerana kerjasama kumpulan lebih dititikberatkan. Sebagai contoh, pengagihan tugas dalam  mesyuarat agung PIBG antara pihak guru dan pihak ibu bapa akan mengurangkan beban tugas sesama ahli dan pada masa yang sama memupuk kerjasama dua hala melalui kepimpinan guru.
Secara ringkasnya, guru boleh dianologikan sebagai kapten kapal yang sedang mengemudi sebuah kapal yang tidak ada penghujung pelayarannya tetapi yang ada Cuma persingahan untuk menurunkan penumpang. Jika baik pengemudiaanya maka penumpang akan berlabuh dengan selamat. Murid dianalogikan sebagai penumpang kapal yang belayar tersebut. Ibu bapa pula adalah bebaling yang menyokong dan memastikan kapal sampai ke destinasi yang hendak dituju sepertimana diharapkan. Analogi ini memberikan gambaran akan betapa pentingnya nilai kepimpinan seseorang guru yang juga digelar arkitek pembinaan insan salam melaksanakan tugas yang tiada penghujungnya. , kepimpinan pendidikan di peringkat sekolah melibatkan satu set proses pengaruh yang kompleks dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan bagi memperbaiki kesannya kepada sekolah adalah melalui perubahan secara sukarela. Oleh itu, proses kepimpinan peringkat sekolah berlaku bermula daripada guru kepada pentadbir, pentadbir kepada guru-guru dan guru-guru dengan ibubapa, masyarakat, dan lain-lain agen yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan sekolah.

TOPIK 7 : Penyelidikan Tindakan : Kaedah Pengumpulan Data


MINGGU 3

TOPIK 7 :
Penyelidikan Tindakan : Kaedah Pengumpulan Data
·         Pemerhatian : Pemerhati, Peserta dan pemerhati, peserta
·         Data berbentuk dokumen
·         Temubual : temubual berstruktur , semi struktur dan tidak berstruktur

KULIAH
Penyelidikan Tindakan : Kaedah pengumpulan data melalui :
·         Pemerhatian : Pemerhati, Peserta dan pemerhati, peserta
·         Data berbentuk dokumen
·         Temubual : temubual berstruktur , semi struktur dan tidak berstruktur

TUTORIAL
Dalam kumpulan, bincangkan dan rancangkan bagaimana anda akan :
a)    Memerhati satu sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
b)    Mengumpul maklumat dokumen yang ada di sekolah yang dapat membantu anda memahami sesi pemerhatian itu
c)    Menebual murid untuk mendapatkan maklumbalas tentang kelakuan pengajaran dan pembelajaran itu

ISL
Persediaan Tutorial :
Mencari maklumat tentang pelbagai kaedah pengumpulan data seperti pemerhatian, dokumen, temubual, soal selidik, dan seterusnya 
Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan kepada peta konsep / pengurusan grafik dan simpan dalam portfolio TUTORIAL

Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan elemen penting dalam memastikan para pelajar dapat mengikuti isi kandungan subjek yang disampaikan. Dalam merancang aktiviti mengajar yang berkesan dan bermakna kepada para pelajar pula, pendidik haruslah memikirkan terlebih dahulu tentang kaedah dan teknik yang akan digunakan. Pemilihan strategi secara bijaksana mampu menjamin kelicinan serta keberkesanan penyampaian sesuatu subjek atau modul.
Pencerapan kelas diertikan sebagai melihat dan memerhati secara teliti terhadap perkara yang dilihat ( Dr. Ibrahim Bafadal, 1992). Pencerapan kelas adalah teknik yang digunakan oleh supervisor terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung.
Tujuannya adalah untuk memperoleh maklumat data seobjektif mungkin mengenai aspek-aspek dalam situasi pengajaran dan pembelajaran, dan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam usaha memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran.
Keberkesanan matapelajaran ini bergantung sama ada ia mencapai objektif pembelajaran atau tidak. Kebolehgunaan pula merujuk kepada keselesaan pembelajaran dan keselesaan penggunaannya.
Secara umum. Aspek-aspek yang diamati dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah

1. Usaha-usaha dan aktiviti guru-pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran
2. Cara penggunaan alat bantu mengajar
3. Reaksi pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran
4. Keadaan alat bantu mengajar yang digunakan

Dalam pelaksanaan pemerhatian kelas, ianya melalui beberapa tahap peringkat, iaitu,

1. Persiapan pencerapan kelas
2. Pelaksanaan pencerapan kelas
3. Penutupan pelaksanaan pencerapan kelas
4. Penilaian hasil pencerapan
5. Tindakan lanjut

Penilaian pakar akan melibatkan penilaian ke atas kandungan mata pelajaran, rekabentuk pengajarandan pembelajaran serta kebolehlaksanaan sistem sekarang. Jadi, penilaian pakar melibatkan guru matapelajaran atau pakar mata pelajaran dan pakar pengaturcaraan. Pakar-pakar ini meramalkan masalahyang dihadapi oleh pelajar berdasarkan sistem P&P yang diamalkan sekarang. Hasil dari temubual yangdijalankan direkodkan pada senarai semak yang disediakan. Item-item senarai semak adalah berbezaantara setiap pakar.

Item senarai semak guru mata pelajaran adalah seperti berikut :-
i. kaedah pengajaran dan pembelajaran pada masa sekarang.
ii. bahan bantu mengajar yang digunakan.
iii. tugasan yang diberikan kepada pelajar.
iv. penilaian kefahaman dan kemahiran pelajar.
v. pemantauan projek pelajar.
vi. kesesuaian isi pelajaran dengan peruntukan masa belajar pada masa sekarang.
vii. motivasi di kalangan pelajar berkenaan.


PENCERAPAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN ANALISA DATA
Menurut Glickman (1998) terdapat dua cara pencerapan iaitu kuantitatif dan kualitatif. Pencerapan kuantitatif adalah kaedah mengukur perilaku , gelagat dan objek dalam kelas. Kategori klasifikasi perlu dikenal pasti terlebih dahulu dan boleh dianalisis berdasarkan statistik yang dikumpul.

PENCERAPAN KUANTITATIF
Instrumen-instrumen kuantitatif terdiri daripada,
Categorical Frequency Instrument
Categorical Frequency Instrument adalah satu kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti perilaku dan gelagat yang boleh dikira. Keadaan yang berlaku dalam kelas boleh dikira dari pelbagai aspek dan keadaan. Sebagai contoh, perilaku guru dalam kelas boleh dibahagikan kepada lisan dan bukan lisan. Perilaku lisan boleh dipecahkan kepada maklumat yang diberikan oleh guru, pertanyaan guru, jawapan, pujian dan arahan yang diberi.
Di samping itu, ianya juga boleh mengukur kekerapan pertanyaan guru berdasarkan beberapa tahap jenis soalan. Soalan boleh dipecahkan kepada tujuh kategori sebagaimana Taksonomi Bloom. Supervisor boleh mengira jumlah dan peratus soalan mengikut jenis-jenis soalan dikategorikan.
Perilaku setiap pelajar dalam kelas juga boleh diukur. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran selama 40 minit, 8 sela perilaku pelajar boleh dilihat. Gelagat setiap pelajar dilihat setiap 5 minit berdasarkan sela yang telah ditetapkan. Dengan kaedah ini, supervisor boleh melihat secara spesifik setiap perilaku task (pelajar) yang ada dalam satu kelas.
Performance Indicator Instruments
Performance indicator instruments merekod sama ada tindakan yang tersenarai dalam borang pencerapan direkod ataupun tidak. Dalam borang pencerapan juga terdapat ruangan not applicable (NA). Terdapat juga ruangan catatan/komen yang membolehkan penyelia mencatat perkara-perkara penting.
Visual Diagraming
Visual diagraming adalah satu kaedah lain yang boleh digunakan untuk menggambarkan apa yang berlaku di dalam kelas. Videotaping adalah salah satu cara yang digunakan untuk menunjukkan apa sebenarnya yang telah berlaku dalam satu kelas.
Cara lain seperti interaksi lisan antara guru dengan pelajar serta bagaimana guru menggunakan ruang kelas dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Supervisor akan melakarkan interaksi berkenaan dan boleh melihatnya dan menganalisis kejadian yang berlaku.ISL
Persediaan Tutorial :