Friday, March 25, 2011

perkembangan teknologi multimedia di dalam internet dari dahulu sehingga kini.


Pengenalan Dan Definasi Multimedia

Definisi Multimedia

Perkataan multimedia adalah berdasarkan 2 perkataan utama iaitu:

· Multi: Banyak (many), Pelbagai (Multiple)

· Medium:

o Alat untuk menyampaikan atau membuat sesuatu, perantaraan, alat pengantar, suatu bentuk mass komunikasi seperti surat khabar, majalah atau televisyen.(Dewan bahasa dan pustaka). (Dirujuk juga sebagai definisi media secara umum).

o Apabila dikaitkan dengan pemprosesan komputer, medium dianggap sengai alat pengagihan dan persembahan maklumat seperti teks, imej, grafik, suara, muzik dan sebagainya. (Dirujuk juga sebagai definisi media pada paparan komputer)

Sistem Multimedia

· Ia merupakan satu teknologi yang menggabungkan pelbagai sumber maklumat (media) seperti teks,grafik, bunyi, animasi, video dan sebagainya yang mana maklumat ini disampaikan dan dikawal oleh sistem komputer secara interaktif.

· Penyataan daripada F. Hofstetter, Multimedia Literacy (1995) ialah :

“Multimedia is the use of a computer to present and combine text, graphics, audio and video with links and tools that let the user navigate, interact, create and communicate.


Komponen Multimedia

Gabungan sistem ini boleh digambarkan seperti di dalam gambarajah di bawah ;

Sejarah perkembangan multimedia

§ Lewat tahun 70-an, penggunaan mikro komputer dirumah dan pejabat telah dapat membantu pengguna menyelesaikan masalah-masalah sistem yang sosfitikated bagi mempercepatkan pengguna menyelesaikan aktiviti-aktiviti kerja harian. Penggunan komputer juga membolehkan penyebaran maklumat dilakukan dan memberi hiburan kepada pengguna.


§ Perkembangan teknologi multimedia berubah selaras dengan perubahan teknologi komputer.

Multimedia dan kesannya kepada Industri.

perkembangan teknologi Multimedia telah memberi kesan kepada 3 bidang industri, iaitu :-

· Industri komputer (computing)

· Industri telekomunikasi (telecommunication) dan

· Industri penyiaran (broadcasing)Kesannya Kepada Industri Komputer.

· Maklumat komputer tidak lagi dipersembahkan melalui teks dan grafik, tetapi juga melalui sumber-sumber yang diperolehi daripada media lain seperti audio dan video.

· Sistem komputer multimedia telah banyak berubah untuk memastikan ia berkemampuan menukar sebarang makluamt dalam keadaan analog seperti suara, muzik dan video ke format digital. Dan kemudiannya menukar semula data yang berada dalam bentuk digital ke bentuk analog apabila diperlukan.

· Pelbagai jenis media storan telah dikeluarkan untuk membolehkan data multimedia disimpan.

· Wujudnya pelbagai perisian baru yang membenarkan komputer mengawal sistem multimedia serta boleh diaturcarakan oleh seseorang pengaturcara sistem atau pengguna akhir. Data daripada pelbagai media perlu boleh disepadukan supaya dapat melaksanakan sesuatu tugas.

· Cara maklumat dipersembahkan telah berubah. Selain penggunaan kertas dan skrin komputer, maklumat multimedia dipersembahkan mengguna speaker atau dirakam terus keperanti video.

Kesannya Kepada Industri Telekomunikasi.

· Maklumat multimedia juga diagih melalui rangkaian komputer atau penghantaran tanpa wayar (satelit).

· Oleh kerana maklumat multimeida selalunya bersaiz besar dan dalam keadaan berterusan (continous), kaedah penghantaran data yang sesuai amat diperlukan. Ini mengakibatkan perubahan kepada sistem telekomunikasi yang ada. Sistem rangkaian yang dahulunya hanya menggunakan talian telefon yang membawa sedikit data dan lambat (iaitu <>

Kesannya Kepada Industri Penyiaran.

· Pada asalnya, peralatan professional bagi audio dan video terdapat distudio rakaman dan dibahagian penyiaran televisyen. Perubahan telah berlaku kepada peralatan tersebut, dimana sistem-sistem yang lebih professional telah digunakan untuk pengeditan movie secara digital.

· Maklumat yang terhasil juga disiarkan melalui kaedah penyiaran yang sedia ada seperti kabel, satelit dan antenna. Fenomena ini memungkinkan industri penyiaran ini menjadi penyumbang maklumat (information provider) kepada pengguna melalui rangkaian komputer.

No comments:

Post a Comment